Pàgines

dimarts, 16 de juny del 2020

CARA AL 2020/21Reprès el curs 2019/2020 amb el retorn a l'activitat després del confinament per la Pandèmia del COVID-19, la nostra entitat comença a preparar la que serà la temporada 2020/21. El primer pas necessari ha estat la renovació del Coordinador Esportiu de l'entitat Jordi Roman, que continuarà al capdavant de l'organigrama tècnic del club durant la propera temporada. 

En el seu treball com a Coordinador, ja s'ha posat de ferm en la renovació dels tècnics que continuaran defensant els colors del Magic Volei Viladecans el pròxim curs esportiu. No hi ha massa sorpreses en els noms que formaran part del nostre cos tècnic, i el treball del nostre coordinador ha anat enfocat a renovar a les persones que ja treballen en els diferents grups del club tant en competició federada com en competició escolar.    

A la part Federada del club, Alba García, Alex Gallego i Angel Castro ja han confirmat la seva continuïtat al capdavant dels diferents equips del club.

La distribució final de qui dirigirà cada equip, encara està per ser confirmada, si bé ja tenim clar que Alba Garcia doblarà els seus esforços la propera temporada al front de dos dels sis equips Federats que planteja inscriure en Competició la nostra entitat. Als tres noms que ja estaven al capdavant del grup Federat s'uniran els de la Carla Ruiz i la Carla Alcala per a completar la direcció dels citats sis equips de Competició Federada.  
En la part Escolar del club es preveu la continuïtat dels diferents grups Comarcals amb els quals l'entitat estava col·laborant. La continuïtat del grup de l'Institut Sales d'on surten una gran part dels jugador@s del club continuarà sent el nostre principal pilar de suport a la part Federada.

A la importància de l'Institut Sales es pretén afegir la renovació del treball amb els grups escolars que ja estaven en marxa durant el curs 2019/2020. Els col·legis públics de primària Pau Casals i Trueta que són les principals aportacions al Sales quan els nens arriben a la Secundària, i els centres concertats Teide iGoar on ja es van organitzar grups d'extraescolars de voleibol la temporada passada hauran de donar continuïtat al projecte.

A ells es pretén sumar una mes estreta col·laboració, ja iniciada enguany, amb els Instituts Torre Roja, Olímpia, Josep Mestres i Miramar i amb el col·legi SAFA Viladecans. L'última part serà la possible incorporació d'altres centres de la ciutat al projecte Magic Volei.

 Per a aquesta part del projecte ja es compta amb la renovació de Sebas García, Elsa López i Judith Andrade i s'espera tancar en els propers dies les de Jen Lorente i Leyre Cabezas, a l'espera que Marta Crespo pugui seguir en el projecte i la incorporació de nous tècnic de la casa en formació, tema que serà la principal punta de llança del treball del nostre Coordinador esportiu durant la propera  temporada 2020/2021 a la qual donem des de ja la benvinguda.

#somvoleisommagic#

 

 CAMPUS ESTIU 2020Adaptació Normes COVID-19

MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19

 CAMPUS ESTIU 2020

Viladecans, 15 de Juny de 2020

·         Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya.
·         S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents.
·         Aquestes mesures de prevenció incorporen l'adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.
·         Els pares, mares i/o tutors dels esportistes menors hauran d’omplir el full d’inscripció digital que inclou la declaració jurada covid-19.

MIDA DELS GRUPS
·         queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants
·         Es mantenen les ràtios de dirigents titulats i de titulació (bàsicament els títols de monitor/a de lleure i el de direcció de lleure) de la persona responsable de l’activitat.
·         Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a 10 participants anomenats "grups de convivència” i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent.

HIGIENE PERSONAL
·         Es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” a cada activitat.
·         Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el desenvolupin, així com també garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents, i les seves famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents.
·         Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim la persona designada com “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat, han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció, així com en la detecció de símptomes.
·         En el disseny d’aquestes formacions i materials orientatius es comptarà amb el suport del Departament de Salut. Les activitats hauran de comptar, com a mínim, amb un “responsable de seguretat i higiene”. A partir de 30 participants i per cada fracció de 10 infants/adolescents, caldrà sumar un “responsable de seguretat i higiene” més d’entre el seu equip de monitoratge de l’activitat.
·         Salut Pública participarà en la formació dels i les responsables de les activitats que es facin i facilitarà el contacte amb els CAP en cas que sigui necessari. Així mateix, des de Salut Pública es facilitarà la creació de protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui el municipi que aculli l’activitat (CAP de referència) davant de qualsevol incidència, especialment les relacionades amb la COVID-19
·         Es fomentaran i garantiran les pautes d'higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris.
·         Els esportistes portaran mascareta des de casa seva i portaran sempre una bossa d’esport amb aigua i tovallola personal.
·         Els / les esportistes es rentaran les mans i avantbraços abans d’iniciar l’activitat, durant l’activitat i una vegada finalitzi. La persona dirigent posarà a la seva disposició sabó líquid i hidrogel.

DISTANCIAMENT FÍSIC
Rentat de mans sistemàtic  
·         Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà els infants i adolescents en la tècnica del rentat de mans efectiu (OMS, 2020). S’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols complementaris.
·         Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de seguretat), amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
Ús de mascaretes   
·         En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat.
·         S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de la distància com per exemple, en el cas d’ús de transport o en el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant/adolescent que trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme una cura) l’ús de la mascareta serà obligatori tant per a l’infant com per als monitors/es.

Distància
·         Els / les esportistes mantindran durant tot moment una distància de 2 metres i  a l’activitat esportiva  4 metres.
·         Els / les esportistes seran convocats per a la persona dirigent de forma progressiva per a evitar aglomeracions.
·         Els / les esportistes accediran al recinte esportiu de forma individual i amb mascareta. La mascareta no es traurà fins que no sigui indicat per a la persona dirigent.
·         Els / les esportistes realitzaran les activitats en grups de 10 esportistes com a màxim.
·         Els / les esportistes no podran compartir  cap altra objecte personal.

NETEJA I DESINFECCIÓ
·         S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.

ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE
·         Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA
·         Les activitats es faran en grups de convivència aïllats de 10 participants amb un educador/a o monitor/a.

FORMACIÓ DELS EDUCADORS/ES
·         Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.
·          
RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE
·         A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d'aquestes mesures.
·         El personal dirigent delimitarà l’espai d’activitat dels esportistes
·         Els vestidors no es poden utilitzar ni abans ni durant ni després de l’entrenament
·         El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents esportistes si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES
Llistats de comprovació de símptomes
·         Es farà un control i registre de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.
·         Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants, adolescents i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn.
·         A l’arribada dels infants i adolescents a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal).  Es recomana també la comprovació diària dels símptomes en els monitors/es.
A tal efecte el monitoratge pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats competents per al seu control.

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU
·         Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l'equip.
·         Si un esportista presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions.
·         Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.

NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI...
·         En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s'ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.
VENTILACIÓ DEL ESPAIS
Es ventilaran els espais interiors mínim 3 cops al dia i es desinfectaran 

dimarts, 9 de juny del 2020

TORNEM A L´ACTIVITAT.

Passat el confinament, i amb l'evolució de les fases de desescalada, el Magic Volei Viladecans reprèn l'activitat. A partir de demà 10 de Juny tornarem als entrenaments de manera progressiva i evolucionant les practiques que començaran sent en parelles i a mesura que passin les setmanes acabaran sent en grups reduïts tal com ens permet la normativa plantejada per les institucions. Comencem ja a donar-li forma a la nova temporada, pensant en el creixement dels nostres equips tant a nivell individual com grupal. Tots els que estigueu interessats a començar a jugar a voleibol o fer el salt de la categoria escolar a la Federada podeu posar-vos en contacte amb el nostre director esportiu en el telèfon i mail que es reflecteixen a continuació:                                                         

JORDI ROMÁN 684500132  

magicvoleiviladecans@gmail.com                      

 De cara al mes de Juliol, la nostra entitat vol fer-vos arribar dues propostes, el CAMPUS   D´ESTIU MULTIESPORT i el CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE VOLEIBOL. El primer està orientat als mes petits, i tot i ser un campus on practicarem diverses modalitats esportives tindrà una bona càrrega diària de Voleibol, esport al qual ens dediquem i al qual volem donar prioritat sobre la resta de disciplines que treballarem en sessions mes reduïdes.

Entre les activitats esportives també farem treball audiovisual i activitats dedicades a fomentar la col·laboració i el treball en equip, bàsic per a la practica del voleibol, buscant així fer als nens mes presents en el que representa i ensenya la practica del voleibol. Setmanalment es realitzarà una sortida a algun enclavament pròxim a fi que els nens gaudeixin de la relació amb els monitors i companys.
                                                                                      
El Campus de tecnificació anirà dedicat als practicants que ja tenen una base esportiva algo mes forta a l'esport del voleibol. Seran 4 hores cada tarda dedicades a entrenaments de voleibol tant a la pista com a la platja, sent combinats amb sessions àudio visuals, pel·lícules i documentals, convidats que ens explicaran les seves experiències i vivències en el món del voleibol, i alguna sortida grupal per poder amenitzar la gran quantitat de càrrega voleibolística que tindran els assistents.

El contacte per a inscriure's tant en un Campus com en l'altre s'ha de fer mitjançant correu electrònic al mail del club:

magicvoleiviladecans@gmail.com  


 Finalment informar-vos que tant durant el mes de Juliol com durant el mes d'Agost posarem a la vostra disposició dos horaris setmanals d'entrenament per als que no gaudeixin de poder tenir vacances i vulguin participar en ells, a fi de continuar treballant als nostres nois i noies per a la següent temporada 2020/21. Esperem poder veure-us a tots en les pistes i gaudir amb la vostra companyia.